Rosh Hashanah Morning Service

10:00 am - 12:00 pm